صحبت های دکتر مهرداد تاوتلی در رابطه با توسعه گردشگری سلامت

صحبت های دکتر مهرداد تاوتلی در رابطه با توسعه گردشگری سلامت در گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی که تدبیری جدید برای نشاط بخشی و شادابی به جامعه ارزشمند بازنشستگان کشور است.