جلسه لزوم تشکیل وزارت گردشگری با حضور دکتر مهرداد تاوتلی برگزار شد.

لزوم تشکیل وزارت گردشگری

جلسه ای در خصوص لزوم تشکیل وزارت گردشگری با حضور دکتر تاوتلی برگزار شد.

جلسه اعضای فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با مهندس محب خدایی و مهندس تاجیک معاونین گردشگری ، امور استانهای سازمان و دکتر تاوتلی و گفتگو در خصوص لزوم تشکیل وزارت گردشگری .