تعامل بیشتر بین شهرداری و ایرانگردی و جهانگردی

تعامل بیشتر بین شهرداری و ایرانگردی و جهانگردی

مذاکره ای در خصوص تعامل بیشتر بین شهرداری و ایرانگردی و جهانگردی بین دکتر تاوتلی و مهندس سیف برگزار شد

مهندس سیف رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در غرفه گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی حضور یافتند و با دکتر تاوتلی مدیرعامل شرکت جهت تعامل هرچه بیشتر بین شهرداری و ایرانگردی و جهانگردی مذاکره ای انجام دادند‌.