اهدای مدیریت هتلداری و گردشگری دانشگاه نورث وست به آقای دکتر مهرداد تاوتلی

طی مراسمی با حضور اساتید گردشگری و هتلداری نظیر دکتر نصیریان مدیریت دپارتمان هتلداری و گردشگری دانشگاه بین المللی نورث وست به جناب آقای دکتر تاوتلی واگذار گردید .