مدیر موفق کیست ؟

مدیرموفق ، سازمان را از چالش های اقتصادی  به خوبی عبور می دهد و از فرصت های ایجاد شده بخوبی استفاده میکند و تهدید ها را خنثی میکند و به فرصت تبدیل میکند و درنهایت از آن فرصت استفاده می کند.

مدیریت یعنی هنر جلب پیروی داوطلبانهء دیگران

مدیران پیروزمند دنیای امروز, رمز پیروزی سازمان خود را بهره‌مندی از انسان‌ها فرهیخته می‌دانند.

مدیر و مسؤول بودن آن‌قدرها که به نظر می‌رسد کار ساده‌ای نیست. مدیریت دیگران بار روانی و فشار زیادی ایجاد می‌کند. اما موضوع مهمی که گریبانگیر بسیاری از مدیران مجموعه‌هاست این است که ناظری بر نحوه عملکرد آنها وجود ندارد. بنابراین در بسیاری از موارد، مدیران ارزیابی‌ای از نحوه عملکرد خود ندارند و نمی‌دانند آیا مدیر خوبی برای مجموعه هستند یا نه!

افکار خود را به اشتراک گذارید